Họa tiết trên trang phục cũng ảnh hưởng đến vận khí tốt – xấu của một người

|